Times-Tribune

Source: YouTube

“Gallon Smashing” Milk Prank Spreads To Pa.

The latest YouTube video fad, “gallon smashing” has spread to supermarkets in Pennsylvania.

KDKA-TV–03/20/2013