First Birthdays: Nov. 15, 2012

Happy first birthday to Brett Milburn and Ava Szott!